Cestovné náhrady - Monitoring vozidiel
Vedeli ste, že v našom software TT2 môžete vyhodnocovať dáta stiahnuté z tachografu a karty vodiča? Software ich vyhodnotí v zmysle Európskej legislatívy. POZOR! Nestačí dáta z tachografu, karty vodiča len stiahnuť. Je potrebné ich pravidelne vyhodnocovať.

Cestovné náhrady

Modul cestovné náhrady slúži našim klientom na to, aby si mohli jednoducho splniť svoju zákonnú povinnosť. Táto povinnosť spočíva v cestovných náhradách zamestnancovi, ktorého vyslal zamestnávateľ na služobnú cestu. Náš modul cestovné náhrady umožňuje okrem jednoduchého výpočtu presnej výšky náhrady aj započítať rôzne typy výdavkov resp. záloh.
Jedná sa napríklad o výdavky za ubytovanie, použitie parkoviska či iné oprávnené výdavky, ktoré súvisia s uskutočnením služobnej cesty. Ako bolo spomenuté, tiež umožňuje jednoduché vyúčtovanie poskytnutej zálohy, či vreckového.

V module cestovné náhrady si môžete zvoliť jednoduchý výpočet pre zahraničné cestovné náhrady a tiež pre tuzemské cestovné náhrady.

Zahraničné cestovné náhrady

Ak si klient zvolí možnosť zahraničné cestovné náhrady, modul ho vyzve, aby zadal základné údaje. Niektoré z nich sú povinné, iné zasa voliteľné.
Dátum kedy sa služobná cesta začala a tiež dátum, kedy sa služobná cesta skončila.
Účel cesty a dátum vyúčtovania. Dátum vyúčtovania je dôležitý kvôli kurzu meny, ak bol zamestnanec na služobnej ceste mimo eurozóny. Tiež je možné samozrejme doplniť meno zamestnanca, ktorý bol na konkrétnu služobnú cestu vyslaný.
Potom užívateľ vykoná už len pár jednoduchých krokov, zadá výdavky a zálohy (ak nejaké boli) a klikne na tlačidlo „prepočet“. Modul automaticky prepočíta cestovný príkaz podľa zadaných vstupných parametrov a v zmysle platnej legislatívy. Ak si užívateľ zvolí možnosť vyúčtovania v konkrétnej mene, bude konečná suma k výplate prepočítaná na túto menu podľa kurzu, ktorý bol aktuálny v deň vyúčtovania.
Následne systém zobrazí vypočítaný cestovný príkaz k náhľadu, z ktorého si ho môže klient uložiť do zvoleného súboru, alebo rovno vytlačiť.

Tuzemské cestovné náhrady

Postup je v podstate rovnaký ako pri zahraničných cestovných náhradách. Rozdiel je iba v tom, že modul berie pri výpočte cestovných náhrad do úvahy iba cesty uskutočnené v krajine, ktorá je zvolená ako „tuzemsko“.

A ako to funguje po technickej stránke?

Vo vozidle v ktorom cestuje zamestnanec na služobnú cestu, musí byť nainštalované naše GPS zariadenie. Na základe určenia presnej polohy vozidla, systém vie kde sa vozidlo aj zamestnanec nachádzajú.
Systém presne určí v ktorej krajine sa zamestnanec nachádza a podľa toho vie priradiť zamestnancovi príslušnú výšku cestovnej náhrady. Identifikuje presne čas, ktorý strávil v danej krajine, kedy prešiel štátne hranice a kedy s zo služobnej cesty vrátil.
Modul tiež umožňuje pridať do vyúčtovania cestovných náhrad aj spolucestujúceho. Táto možnosť je potrebná v prípade ak sa služobnej cesty zúčastní viac zamestnancov.